Εκπαιδευτικό αντικείμενο για μεθοδολογία STEM (LabVIEW - EHCC)

Χρησιμοποιήσαμε το LabVIEW για τη δημιουργία μοντέλου προσομοίωσης των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών ενός ηλεκτρικά θερμαινόμενου καταλύτη, (Electric Heated Catalytic Converter). Με τον τρόπο αυτό υποδεικνύεται πως μπορεί να εκτελεστεί με καινοτόμες μεθόδους ένα μάθημα που σε αντίθετη περίπτωση θα γινόταν δασκαλοκεντρικά. Ο μαθητής "παίζει" με τα ποτενσιόμετρα και καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο φύλλο εργασίας. Στη συνέχεια επιβεβαιώνει τις τιμές με πείραμα στο εργαστήριο και καταγραφεί σε απλό χαρτί χρησιμοποιώντας τις σχέσεις της ηλεκτροτεχνίας.
Η εμπλοκή όλων αυτών των κλάδων δημιουργεί μεθοδολογία STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δίδεται επίσης η δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακού διδακτικού σεναρίου για το συγκεκριμένο θέμα μάθησης.
(Μελέτη Ανάπτυξη Βασίλειος Νικολάου, Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος).