Ποιοτική έρευνα για τη χρησιμότητα των ψηφιακών σεναρίων με προσέγγιση STEM.

Ποιοτική ανάλυση πέντε συνεντεύξεων για την χρησιμότητα των ψηφιακών διδακτικών σεναρίων


 Στην ανάρτηση αυτή παρουσιάζεται έρευνα του blogger που διεξήχθη με στόχο τον έλεγχο της επίδρασης, της εφαρμογής των ψηφιακών διδακτικών σεναρίων, στις διαθέσεις των εκπαιδευτικών. Ελήφθησαν πέντε συνεντεύξεις από εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε εφαρμογή ψηφιακού διδακτικού σεναρίου. 
Το δείγμα χαρακτηρίζεται σαν «δείγμα ευκολίας» χωρίς να έχει ληφθεί κάποια παράμετρος υπόψη κατά την επιλογή τους. 

Αναζητήθηκε στις συνεντεύξεις αν υπάρχει η διάθεση να εντάξουν καινοτομίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως για παράδειγμα, τα ψηφιακά σενάρια και τα εκπαιδευτικά λογισμικά, επίσης ρωτήθηκαν αν θα συνεργαζόντουσαν με εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων για το σκοπό αυτό. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί για τις συνεντεύξεις είναι έμπειροι από την περιοχή της Αττικής και διδάσκουν όλοι στη Β/θμια Δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση αρκετά έτη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ημιδομημένης συνέντευξης.


  Σαν εργαλείο ποιοτικής ανάλυσης των πέντε συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ΝVivo 7 της QSR.
  Οι συνεντεύξεις περιστράφηκαν γύρω από δύο βασικές ερωτήσεις:

1. αν οι ίδιοι εμπνεύστηκαν από την εφαρμογή του σεναρίου για να προχωρήσουν σε δική τους παρόμοια εργασία και
2. αν επιθυμούν να συνεργαστούν με καθηγητές άλλων ειδικοτήτων για να επιτευχθεί κάποιο καλό αποτέλεσμα στην ανάπτυξη ψηφιακών διδακτικών σεναρίων.

  Πραγματοποιήθηκαν με καταγραφή σε εφαρμογή κινητού στο χώρο εργασίας τους σε κάποιο κενό μαθήματος ή σε διάλειμμα. Η διάρκεια κάθε συνέντευξης ήταν περίπου 10 λεπτά και με τη σχετική προετοιμασία ανήλθε στα 15 λεπτά, για να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα συναίνεσης, διάθεσης κ.λπ.
  Ο σκοπός αυτής της έρευνας, με τις πέντε συνεντεύξεις είναι να ελεγχθούν οι διαθέσεις των εκπαιδευτικών μετά τη συμμετοχή τους στην πιλοτική εφαρμογή του σεναρίου. 

Οι φάσεις ανάλυσης είναι οι εξής 
     I.     Συλλογή δεδομένων από τις συνεντεύξεις.
      II.     Απομόνωση ιδεών και στοιχείων σχετικών με τις μελλοντικές διαθέσεις τους.
    III.     Ταξινόμηση στο Nvivo7.
   IV.     Κωδικοποίηση των στοιχείων σε δεδομένα (Nodes), οργάνωση αυτών σε (Attributes), αναζητήσεις στα στοιχεία που συλλέξαμε στις συνεντεύξεις (Queries) και τέλος δημιουργία μοντέλου (Models).
      V.     Ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία αυτών.
   VI.     Αποτελέσματα έρευνας.

  Η διαδικασία που τηρήθηκε είναι ακριβώς ίδια με αυτήν που αναφέρθηκε και για το φύλλο παρατήρησης στην προηγούμενη ενότητα.
  Στον πίνακα (1) αναφέρονται συγκεντρωτικά μερικά από τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών που έδωσαν τις συνεντεύξεις.


Οι συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις ήταν όλοι άνδρες σε όλο το πεδίο των ηλικιών με προϋπηρεσία στην εκπαίδευση από 10 έως 40 έτη. Οι δύο από τους πέντε είναι υπεύθυνοι εργαστηρίων σε εργαστηριακό κέντρο, οι υπόλοιποι είναι εκπαιδευτικοί χωρίς κάποια θέση ευθύνης. Εφάρμοσαν το σενάριο με επιτυχία.


Εικόνα 1. Καταχώρηση των 5 συνεντεύξεων στο Nvivo.
Στην εικόνα 1 έγινε η καταχώρηση των πέντε συνεντεύξεων. Επίσης μπορούμε να παρατηρήσουμε τους κόμβους (free nodes) που έχουν καταχωρηθεί στο λογισμικό (εικόνα 2). Η οργάνωση τους έγινε με τη συνάφεια μεταξύ των απαντήσεων για να διευκολυνθεί η ανάλυση αυτών.


Εικόνα 2 Οργάνωση των κόμβων (free nodes)

Μετά την επεξεργασία των 5 συνεντεύξεων τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι :
  1. Σε όλες τις συνεντεύξεις δηλώθηκε ότι από την εφαρμογή του διδακτικού ψηφιακού σεναρίου εμπνεύστηκαν για δημιουργία παρόμοιων πρακτικών.
  2. Από όλους που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις υπάρχει η δυσκολία της χρήσης κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών και καλών πρακτικών STEM.
  3. Δηλώσαν ότι τα σενάρια δημιουργούν την ανάγκη συνεργασίας με εκπαιδευτικούς άλλων κλάδων προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή ανάπτυξη ψηφιακών διδακτικών σεναρίων.
  4. Θεωρούν ότι η εφαρμογή των σεναρίων είναι καινοτόμος δράση και επιθυμούν να τα εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  5. Πριν την εφαρμογή του σεναρίου, εκτός από έναν, η πλειοψηφία δεν γνώριζε τι είναι ψηφιακό σενάριο. Αναφέρουν ότι έχουν τη διάθεση μελλοντικά να ασχοληθούν. Όλοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν σεμινάρια σχετικά με καινοτόμες τεχνολογίες στη διδασκαλία.


Εικόνα 3 Model
  Στην εικόνα 3 φαίνεται ο σχεδιασμός του μοντέλου των συνεντεύξεων με τα αποτελέσματα της ανάλυσης που εκτελέστηκε στο λογισμικό Nvivo.