Καινοτομία του ψηφιακού διδακτικού σεναρίου σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας.

Η εφαρμογή ενός ψηφιακού διδακτικού σεναρίου στο εργαστήριο επιβάλλει τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από το μαθητή, με τη μέθοδο επίλυσης προβλήματος. Ο συνδυασμός αυτός είναι καινοτομία σε σχέση με όσα προβλέπουν τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Σε αυτά, σήμερα, δεν υπάρχει αναφορά των λέξεων καινοτομία, πείραμα, S.T.E.M, ψηφιακό διδακτικό σενάριο, εκπαιδευτικά λογισμικά, μοντέλο προσομοίωσης, επίλυση προβλήματος. 


Ο τρόπος αυτός ανάπτυξης ενός σεναρίου με χρήση εκπαιδευτικών αντικειμένων που αναπτύχθηκαν με οποιοδήποτε λογισμικό αυξάνει την υπολογιστική σκέψη. Η εφαρμογή από εκπαιδευτικούς είναι μια ιδιαίτερα πρωτοποριακή και καινοτόμος δράση που γίνεται μέσα σε κατάλληλο χώρο για να προσεγγιστεί μια νέα μεθοδολογία της διδακτικής ενός μαθήματος που μέχρι τώρα γινόταν θεωρητικά ή μόνο με επίδειξη και μετρήσεις στο εργαστήριο. Η ανάπτυξη μίας εφαρμογής  με κάποιο λογισμικό μπορεί να συνδυαστεί με εργαστηριακό πείραμα αξιοποιώντας τον εξοπλισμό του εργαστηρίου. Η εισαγωγή του πειράματος μπορεί να γίνει στη τέταρτη φάση του σεναρίου, της μεταγνώσης (αναστοχασμού), αφού προηγηθεί στην Τρίτη φάση της διερεύνησης και εφαρμογής η χρήση ενός εκπαιδευτικού αντικειμένου. Βασικός παράγων της επιτυχίας είναι να έχει τεθεί πρόβλημα που θα επιλύσουν οι μαθητές μόνοι τους. Είναι μία πρωτοποριακή ενέργεια γιατί εντάσσει κάποιο μοντέλο προσομοίωσης σε μαθήματα που παραδοσιακά γινόντουσαν δασκαλοκεντρικά. Απώτερος σκοπός είναι να ευαισθητοποιηθούν και να υιοθετήσουν στη διδακτική τους πρακτική οι εκπαιδευτικοί την ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών διδακτικών σεναρίων με προσεγγίσεις S.T.E.M με χρήση εκπαιδευτικών αντικειμένων. Η Wing J. (2006), αναφέρει ότι πρέπει οι καθηγητές να κάνουν την υπολογιστική σκέψη κοινοτυπία και πρέπει να συμπληρώνει και να συνδυάζει τη μαθηματική σκέψη με τη σκέψη των Μηχανικών. Η επιστήμη των υπολογιστών δεν είναι προγραμματισμός, είναι σκέψη σε πολλαπλά επίπεδα αφαίρεσης.