Εκπαιδευτικό αντικείμενο για μεθοδολογία STEM (Tracker Analysis Video)

Στο video που παρουσιάζεται στη συνέχεια έχει αναπτυχθεί η μελέτη κίνησης του εμβόλου μιας μηχανής εσωτερικής καύσης με χρήση του Tracker Analysis Video. Το λογισμικό αυτό είναι ελεύθερο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελέτη κινήσεων και ανάλυση φάσματος. Μπορούμε με τη βοήθεια του να κάνουμε το μάθημα ευχάριστο για τους μαθητές αφού θα απασχοληθούν εποικοδομητικά μόνοι τους γα να μελετήσουν βάσει των πειραματικών συνθηκών που θα δημιουργήσουν και της βιντεοσκόπησης που θα εκτελέσουν.
Είναι και αυτό ένα παράδειγμα πως μπορούμε να εντάξουμε καινοτόμες διαδικασίες για τη διεξαγωγή με διερευνητική μάθηση ενός μαθήματος που σε άλλη περίπτωση θα γινόταν δασκαλοκεντρικά και ίσως ανούσια. Η προτεινόμενη μεθοδολογία αναπτύσσει την υπολογιστική σκέψη των μαθητών και αυξάνει τις κομβικές δεξιότητες κατά ATS2020.
Μελέτη, Ανάπτυξη:
Πολύδωρος Σταυρόπουλος
Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος
MSc STEM στην Εκπαίδευση
Παιδαγωγικό τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ