Ανάπτυξη ψηφιακού διδακτικού σεναρίου

CLICK για μεγέθυνση
  Έχει αναρτηθεί από τον Blogger ένα υποδειγματικό ψηφιακό σενάριο στο portal ODS-ISE, στην υποκοινότητα «engineering sub community», λόγω των ιδιαίτερων καινοτόμων εργαλείων που παρέχει το ISE για εφαρμογή σεναρίων. Η χρονική διάρκεια εφαρμογής του είναι 200 λεπτά περίπου και βρίσκεται στη διεύθυνση:
http://inspiringscience.rdea.gr. 
Το ODS είναι μια πολύγλωσση πύλη κοινωνικής δικτύωσης. 

Είναι μια πολυμορφική πλατφόρμα που έχουν πρόσβαση οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/τριες και τα σχολεία όλων των βαθμίδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Το σχολείο με απλή εγγραφή μπορεί να αποκτήσει δωρεάν και εύκολα τη δική του σχολική εκπαιδευτική πύλη. Η μηχανή αναζήτησης που διαθέτει είναι σύγχρονη και ισχυρή για αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Εισαγάγει την καινοτομία στην ανάπτυξη και εφαρμογή των διδακτικών σεναρίων με τα κατάλληλα “εργαλεία”, ώστε ο εκπαιδευτικός να δημιουργήσει, να αποθηκεύσει και να εκτελέσει τα δικά του διδακτικά σενάρια ή ακόμη να κάνει χρήση σεναρίων άλλων εκπαιδευτικών. Στους εκπαιδευτικούς παρέχεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους εκπαιδευτικές κοινότητες.     

  Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης σεναρίων πέντε φάσεων, οι οποίες είναι διακριτές και αναφέρονται με τον τρόπο που τις ονομάζει το ISE:

ΦΑΣΗ 1:  Πρόκληση Ενδιαφέροντος και Θέση Ερωτημάτων.
ΦΑΣΗ 2: Δημιουργία Υποθέσεων και Σχεδίου Εργασιών.
ΦΑΣΗ 3: Σχεδιασμός και Πειραματισμός.
ΦΑΣΗ 4: Ανάλυση και Ερμηνεία.
ΦΑΣΗ 5: Συμπέρασμα και Αξιολόγηση.
Οι σελίδες των φάσεων είναι έτοιμες για την ανάπτυξη του σεναρίου και στις φάσεις αυτές έχουμε δυνατότητες:
a)      χρήσης πολυμέσων
b)      online Quiz με ερωτήσεις διαμορφωτικής αξιολόγησης αλλά και επίλυσης προβλημάτων
c)      αποτελεσμάτων διαμορφωτικής αξιολόγησης του γνωστικού επιπέδου των μαθητών/τριών  
d)     αποτελεσμάτων επίλυσης προβλήματος
  Σύμφωνα με τον κ. Σ. Οικονομίδη (2016) οι φάσεις των διερευνητικών σεναρίων που προϋποθέτουν την ενεργοποίηση των κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών δίδονται με το πρότυπο που ακολουθεί:
ΦΑΣΗ 1: Έναυσμα.- Διαμόρφωση πρότερων εμπειριών και γνώσεων.
ΦΑΣΗ 2: Διατύπωση υποθέσεων.
ΦΑΣΗ 3: Διερεύνηση – Δεδομένα - Ανάλυση δεδομένων.
ΦΑΣΗ 4: Συζήτηση, Εφαρμογές, Μεταγνώση.
ΦΑΣΗ 5: Αξιολόγηση.


Πολύδωρος Σταυρόπουλος
Μηχανολόγος Εκπαιδευτικός
MSc STEM στην εκπαίδευση