Η αποστολή του ειδικού γραφείου για το STEM του Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ.

Η εκπαίδευση με μεθοδολογία STEM είναι σημαντική για όλους μας. Αυτό έχει καταστεί σαφές μέσα από την αρθρογραφία μας στις εκπαιδευτικές πύλες και ενημερωτικές ιστοσελίδες. Η σημαντικότατη προσφορά της στην εκπαίδευση και την οικονομία των χωρών όπου εφαρμόζεται έχει δειχθεί πολλάκις με παραδείγματα.Οι κομβικές (και όχι μόνο) δεξιότητες που αναπτύσσουν οι άνθρωποι, όταν εκπαιδεύονται με τη βοήθεια της μεθοδολογίας STEM, τους καθιστούν «δυνατούς λύτες» των διαφόρων επαγγελματικών ή καθημερινών προβλημάτων. Αλυσιδωτά δε, προκύπτει όφελος και για τους υπόλοιπους πολίτες.

Για να επιτευχθεί το όραμα του γραμματισμού στην εκπαίδευση STEM θα πρέπει να υπάρξουν δυναμικές και άμεσες παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της χώρας μας. Με την ευκαιρία της πρόσφατης προσπάθειας που θα γίνει για τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών των ΕΠΑΛ αλλά και των βιβλίων είναι αναγκαίο οι συμμετέχοντες στη διαδικασία αυτή να μελετήσουν την πρόταση μας με ιδιαίτερη προσοχή και να προβούν στις δέουσες  παρεμβάσεις.
Πρόσφατα, τον Νοέμβριο του 2018 ο Πρόεδρος Trump αποφάσισε να επενδυθούν 279 εκατομμύρια δολάρια, από το υπουργείο παιδείας των ΗΠΑ, σε υψηλής ποιότητας καινοτόμες τεχνολογίες στην επιστημολογία του STEM. Αυτό έπρεπε να συμβεί τους δύο τελευταίους μήνες του 2018 !!!  

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που τα τελευταία χρόνια το υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ έχει δημιουργήσει το ειδικό Γραφείο για την εξάπλωση του STEM στην εκπαίδευση.
Στην ιστοσελίδα του διαβάζουμε ότι επιδιώκει:

 1. Να μεγιστοποιήσει την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση STEM για όλους τους μαθητές και φοιτητές, τόσο εντός όσο και εκτός της τάξης.
 2. Να εμπνεύσει και να προετοιμάσει όλο το μαθητικό και φοιτητικό δυναμικό ώστε να αποκτήσουν επάρκεια και πιστοποίηση στη μεθοδολογία STEM.
 3. Να υποστηρίξει το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν μία STEM σταδιοδρομία.
 4. Να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν με την καινοτόμο και σύγχρονη αυτή μεθοδολογία (STEM) προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι έχουν πρόσβαση στα εργαλεία και τους πόρους που χρειάζονται για να προετοιμάσουν τους μαθητές στις STEM δεξιότητες που απαιτούνται στη σχολική/φοιτητική ζωή καθώς επίσης στη σταδιοδρομία και τη ζωή τους.
 5. Να προσδιορίσει και να υποστηρίξει την εφαρμογή καινοτόμων και κλιμακούμενων προσεγγίσεων και στρατηγικών έρευνας που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης STEM σε περιβάλλοντα τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.
 6. Να επιδιώξει τη βελτίωση της πρόσβασης στην ποιοτική εκπαίδευση STEM για όλους τους φοιτητές, ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν στερηθεί τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών σε περιοχές οικονομικά υποβαθμισμένες, φοιτητές διαφορετικού χρώματος, γυναίκες, σε σχολεία αγροτικών περιοχών και σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Το ειδικό αυτό γραφείο προώθησης του STEM στην εκπαίδευση των Ηνωμένων Πολιτειών επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

 1. Βελτίωση της ακαδημαϊκής εμπειρίας στο STEM για όλους τους φοιτητές.
 2. Ενίσχυση της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας εξωσχολικές και ανεπίσημες διαδικασίες STEM που βασίζονται και συμπληρώνουν τις σχολικές μαθησιακές εμπειρίες που εξελίσσονται μέσα στην τάξη.
 3. Υποστήριξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τη μεθοδολογία STEM (με έμφαση στην επέκταση του πεδίου της υπολογιστικής σκέψης.
 4. Συνεργασία με πολλούς επιστημονικούς φορείς, για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και το ενδιαφέρον για τους κλάδους της STEM εκαπίδευσης και τη σταδιοδρομία των μαθητών, ώστε να υπάρξει διασύνδεση του STEM με την πραγματική ζωή και το εργατικό δυναμικό (STEM workers).
 5. Αύξηση της πρόσβασης των φοιτητών σε εκπαιδευτικούς πόρους που συνδέονται με πρωτοβουλίες εστιασμένες στο STEM με παρόμοιους ή συμπληρωματικούς στόχους, όπως η πρωτοβουλία STEM Learning Ecosystems Initiative.
 6. Συνεργασία όλων των κοινοτήτων που ασχολούνται με την έρευνα ώστε να εστιάσουν στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση για να εντοπιστούν αποτελεσματικά εργαλεία, στρατηγικές και προγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με νέους και καινοτόμους τρόπους για να ενισχύσουν τα ενδιαφέροντα των σπουδαστών, τα κίνητρα και τη μάθηση αυτών.
 7. Προσδιορίσει τα κενά της γνώσης και να εργαστεί στην κατεύθυνση για την κάλυψη των κενών μέσω καινοτόμων ερευνητικών πρακτικών, διευρύνοντας έτσι τη βάση δεδομένων για υποσχόμενες πρακτικές στην εκπαίδευση STEM.
Το ερώτημα που προκύπτει μετά από όλα αυτά είναι: οι ηγεσίες του Υπουργείου και του ΙΕΠ που χαράζουν την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας μας είναι δεκτικοί να ακούσουν για αυτήν την καινοτόμο προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία; 
Η πρότασή μας για ένταξη της μεθοδολογίας STEM στα αναλυτικά προγράμματα και στα βιβλία είναι πάγια. Δεν θα πρέπει να προχωρήσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και δασκάλων στο συγκεκριμένο θέμα; 
Τι δεν καταλαβαίνουμε επιτέλους; 
Η Ευρώπη, η Αμερική, η Ασία, η Αυστραλία ακόμη και χώρες της Αφρικής έχουν εντάξει και χρηματοδοτούν τη μεθοδολογία του STEM στην εκπαίδευση. Με απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο είναι πολύ εύκολο να ανεβρεθούν πηγές πληροφόρησης, επίσημες και έγκυρες.

Πολύδωρος Σταυρόπουλος
Μηχανολόγος Εκπαιδευτικός
Msc STEM in education
Μέλος ΔΣ της επιστημονικής ένωσης E3STEM